НОВИНИ

Уведомление

 

„ИНСА ОЙЛ” ЕООД

гр. Раковски, ул. „Предел” № 1, област Пловдив на основание чл. 95, ал. 1 от

Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

 

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение -  проектиране, изграждане и експлоатиране на

фотоволтаична електрическа централа с мощност до 5 MW

в поземлен имот с идентификатор 03620.74.96 с площ от 47 263 кв.м. в землището на с. Белозем, м. Мерата, общ. Раковски.

 

За контакти:

Георги Георгиев, тел: 0885 356 555