НОВИНИ

Писмо до Министерството на икономиката

ДО
ГОСПОДИН КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
 
 
 
 
 
            Уважаеми Министър Петков,
 
     „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД работи с много банки в България. Една от тях е „Българска банка за развитие“ АД (ББР). Кредитът към нея е отпуснат по правилата на финансовата институция и ние сме изряден платец. Преговорите за отпускане на кредит започнаха през месец февруари 2018, отпускането на кредита реално се случи септември 2018 година.
 
     “ИНСА ОЙЛ“ ЕООД е един от основните вносители и производители на нефтопродукти в страната и поради постоянно растящите търгувани обеми има необходимост от оборотни средства.
 
     Ежегодно се увеличават:
-          Необходимата минимална наличност от нефтопродукти;
-          Вземанията от клиенти;
-          Плащанията към доставчици.
-          Броя на заетия персонал
-          Инвестициите както в нови мощности, така и в модернизация на съществуващите
-          Издадените банкови гаранции в полза на Агенция Митници за гарантиране отложеното плащане на акциз са се увеличили с 20.3 млн. лв. за периода 2018-2020, спрямо 2017 – годината преди отпускането на кредита.
 
     За сравнение – търгуваните обеми през 2020г. са нараснали с 53.5% спрямо 2017г.
 
     Платените акциз и ДДС през 2020г. са се увеличили с 53.72% спрямо 2018.
 
     Във връзка с разпространената информация за предоставения кредит на „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД от Българската банка за развитие (ББР) заявяваме,  че се представят неверни твърдения и внушения в опит да се навреди на дружеството. Това е ясен отрицателен сигнал за всеки уважаван инвеститор, който разглежда България като инвестиционна дестинация.
 
     „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД е една от водещите петролни компании в страната, с много клиенти и партньори. Подобни спекулации в различни медии и институции несъмнено има тежки последици върху нашата дейност и търговска репутация. „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД е международно разпознаваема компания, и като такава публичните атаки срещу дружеството, уронват доверието и създават предпоставки за грешни интерпретации от страна на нашите международни партньори.
 
     Бихме желали да подчертаем, че думата кредит не е „мръсна“ дума, а и идва със своята не малка цена. Платените на банката лихви и такси от момента на отпускането на кредита до датата 30.04.2021г. са в размер на - лихви 5 431 204 лв. и такси - 492 926 лв.
     Също така се спазва изискването за пропорционалност на оборотите спрямо финансирането.
 
     Кредитът е обезпечен, като са спазени всички изисквания на банката, с първа по ред ипотека на недвижимо имущество.
 
     С това считаме, че позицията ни е изчерпателно изразена, което не налага присъствието ни в исканата от Вас среща.
 
 
 
     С Уважение,
 
    Георги Самуилов
    Управител на „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД
    Гр. Раковски 4150
    област Пловдив
    ул. „Предел“ 1
    ел.поща: office@insa.bg