НОВИНИ

Oбщи условия и правила на игра „ЕНЕРГИЯ ЗА КОЛЕДА“

Image

Oбщи условия и ПРАВИЛА на ИГРА „ЕНЕРГИЯ ЗА КОЛЕДА“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Игра „Енергия за Коледа“наричана по-нататък накратко “Игра”, се организира и провежда от „Севи Ойл“ЕООД, с ЕИК: 203970390 и регистрация по ДДС №BG203970390, с адрес на управление гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Васил Левски“ №170, Административна сграда бенззиностанция ИНСАОЙЛ, представлявано заедно и поотделно от Йоана Самуилова и Марияна Работова – Управител/и

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
 2. Официалните правила се публикуват на сайтa на https://www.insaoil.bg за целия период на Играта.
 3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуване им на сайта https://www.insaoil.bg
 4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 1. В Играта ще имат възможност да участват пълнолетни граждани и организации от всички региони на България.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта стартира на 16.12.2022 г. и продължава до 23.59 часа на 25.12.2022 г. (вкл.).

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в играта са следните:
  - 50 бр. ваучери/карти на стойност 100 лева, за зареждане на гориво в обектите на – Организатора. Ваучерите/ карти са със срок на валидност не по-късно от 15 април 2023 година.- 10 бр. - Фотоапарат за моментни снимки fujifilm instax mini 11.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТАИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 1. За валидно участие в играта ще се приема, ако всеки един участник, който си е направил снимка или заснел видео на обект на Организатора, качил е снимката или видеото в двете социалните мрежи Фейсбук или Инстаграм с добавен таг #енергиязаколеда.

Публикуваната снимка или видео трябва да бъдат в публичен пост, видим от останалите ползватели на социалната медия, за да може да участват в томболата.*Всеки един участник има право на една регистрация посредством описаното в предхоното изречение.

 1. Играта, Участникът е необходимо:
 • Да посети обект на Организатора – Бензиностанция с бранд „Инса Ойл“, находящи се на следните адреси:
 1. гр. Пловдив, Остромила 202
 2. гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 53
 3. гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58
 4. гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“
 5. гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ 170
 6. Област Пловдив, Община Раковски, с. Стряма
 7. гр. Русе, бул. „Липник“ 73 А
 8. гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 195
 9. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 62
 10. гр. Първомай, ул. Васил Левски“ 56
 11. гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ 29
 12. гр. Стара Загора, Е773, Източна индустриална зона, 6050
 13. Проход „Маказа“, с. Кирково, Област Кърджали
 • Да си е направил снимка или видео на обекта.
 • Да качи снимката или видеото във Фейсбук или Инстаграм с таг #енергиязаколеда.
 • Поста в социалните медии съгласно условията в настоящата точка трябва да бъде публичен, за да може да бъдат идентифицирани от Организатора и другите ползватели на социалните медии.

*Само участниците които са изпълнили всички условия по-горе ще бъдат включени в томболата за Награда.

 1. 2. При спечелване на награда от Играта, участникът ще бъде информиран през профила в социалните мрежи: Фейсбук и Инстаграм от който е качена снимката съгласно предходната точка и в срок не по-късно от 10 януари 2023 година.
 1. 3 Наградата се предоставя в рамките на 10 работни дни след получаване на контактната информация от печелившия. Данните на печелившите участници ще бъдат приемани на контактния имейл в срок до 27 януари 2023 година.  Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора – спедиторска компания. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

7.1.4 С оглед горното Организаторът предоставя данни на лице за контакт и имейл адрес на който спечелилите участници трябва да предоставят необходимите лични данни за да получат наградата, а именно:

Лице за контакт: Албена Мирошникова, +359893363637, miroshnikova@insaoil.bg, info@insainvest.bg

 1. 5 Период на теглене: 

Тегленето на печелившите участници се извършва в периода от 7 работни дни след приключване на играта, както следва до 9 януари 2023 година.

 1. 6. Участникът може да се регистрира само веднъж и 1 участник може да спечели максимум 1 бр. награда.
 2. 7. Организаторът на Играта или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградите в рамките на 5 работни дни след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да ПОДПИШЕ ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, КОЙТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ НАГРАДАТА СИ. В случай че в рамките на 14 работни дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение  при неуспешен опит за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

 

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

 

8.1. В срок от 10 работни дни след приключване на Играта съгласно срока посочен в чл. 8.1.1 Организатора извършва проверка на всички регистрирани участници и наличието на изпълнение на условията включени в Част 8 от настоящите Общи условия.

8.2.Тегленето на наградите ще се извърши на 9 януари 2023 година след томбола на случаен принцип изтеглена в присъствието на Нотариус. В томболата участват всички лица одобрени съгласно реда на чл. 9.1. При тегленето на томболата, което се извършва в присъствието на Нотариус и се съставя протокол. С този протокол се удостоверяват изтеглените печеливши. 

8.3. Правото да се получи наградата не може да бъде прехвърляно на друго лице.

8.4. Не се допуска размяна на награда за пари или други алтернативи.

8.5. Изтеглените победители съгласно условията на настоящия Раздел ще бъдат информирани посредством профила в социалнате мрежи от който е качена снимката или видеото. Всеки победител ще бъде поканен в срок от 7 дни да предостави необходимите свои лични данни на посочения от организатора имейл адрес. Поисканите данни ще бъдат необходими, за да бъде получена наградата, съгласно условията на настоящите Общи правила.

8.6. Изтеглените победители ще бъдат обявени във Фейсбук страницата и Инстаграм профила на организатора.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 10.1. Наградите по т. 7.1  са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на друго лице, както и  да бъдат заменяни за техния паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентния съдв Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

13.2. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 1 месец след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите описани в част 7.

14.2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, адрес, ЕГН.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в Игра с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за получаване на спечелена награда от Играта.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта и неговите подизпълнители.

14.3 Спечелилите награда,следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.4. Включвайки се в Играта на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код и ЕГН. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в Играта лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на Играта, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата  на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на Играта, с изключение на личните данни които се пазят съгласно разпоредбите на данъчното законодателство за по-дълъг срок.

14.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Играта самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните разпоредби за  защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Играта:

 • куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;
 1. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени посредством имейл  kamburov@insa.bg

14.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

 1. Подробна информация относно обработването и защитата на личните данни и средствата и мерките предприети за защитата им, се съдържа на интернет страницата на дружеството на адрес: www.insa.bgЗа контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: Eнчо Камбуров, тел. 0888569384, e_mail: kamburov@insa.bg

14.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Игратаима право да:

- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");

 • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

• поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл:kamburov@insa.bg